OMNINET Hinweisgeber Portal 3840x660

Klokkenluidersportaal

Anoniem klokkenluiderssysteem van OMNINET

Intern meldpunt voor bescherming van klokkenluiders

Om ervoor te zorgen dat werknemers en externe partijen schendingen anoniem kunnen melden, is het klokkenluidersportaal opgezet als aanvulling op de bestaande interne communicatiekanalen. Dit stelt klokkenluiders in staat om ernstige overtredingen van regels en criminele handelingen te melden.

Om anonimiteit te garanderen, worden er standaard geen gegevens verzameld of opgeslagen die gebruikt kunnen worden om de melder te identificeren.

Hoe een anoniem rapport aanmaken:

Wijs ons op een eenvoudige manier op mogelijke grieven of meld suggesties en klachten met betrekking tot OMNINET, het OMNINET-team of individuen.

U meldt een overtreding in ons portaal en noteert uw persoonlijke meldingsnummer en de unieke meldings-PINcode. U kunt deze gegevens alleen gebruiken om uw melding later opnieuw te openen en reacties van OMNINET te bekijken. Gebruik hiervoor de knop "Reeds ingediende melding weergeven".

Wat regelt de Wet bescherming klokkenluiders?

De Wet Bescherming Klokkenluiders (Hinweisgeberschutzgesetz; HinSchG) is van toepassing op schendingen van EU- en nationale wetgeving, in het bijzonder als het gaat om strafbare feiten of overtredingen waarop een boete staat (administratieve overtreding) die de gezondheid of het leven in gevaar brengen.

Het eigenlijke doel van de klokkenluidersrichtlijn is daarom enerzijds om onjuist of crimineel gedrag zoals fraude, corruptie en ander wangedrag in bedrijven aan het licht te brengen voordat dit bekend wordt en leidt tot overeenkomstige gevolgen voor het bedrijf; anderzijds is het de bedoeling om klokkenluiders in de toekomst in de hele EU uniforme en betere bescherming te bieden tegen represailles.