OMNITRACKER Risk Management M 3840x1060

Risk Management

Professionele risicobeheer software voor analyse, evaluatie en beheersing van risico's

Wat moderne risicobeheer software kan doen

OT_Risk_Mgmt_EN.png

OMNITRACKER Risk Management is een softwaretool die u in staat stelt om op een uniforme, gestructureerde en professionele manier met risico's om te gaan in uw hele bedrijf. U voert systematisch de volgende stappen uit:

  Identificatie en opsomming van alle risico's, ongeacht hun bron

  Categorisatie van individuele risico's volgens individueel definieerbare categorieën

  Evaluatie van alle verzamelde risico's volgens type, waarschijnlijkheid van optreden en impact. Deze evaluaties resulteren in een prioriteitstelling.

  Definitie van risicostrategieën (vermijden, verminderen, overdragen, aanvaarden)

  Maatregelen nemen tegen geïdentificeerde risico's met als doel de negatieve effecten en de waarschijnlijkheid dat ze zich voordoen tot een minimum te beperken.

  Monitoring, rapportage en documentatie van alle risico's volgens vooraf vastgestelde criteria

Dit terugkerende proces moet een bedrijf beter bestand maken tegen onverwachte gebeurtenissen, vooral in de vorm van risico's. Een modern, intelligent risicomanagement richt zich op het vermijden van individuele risico's, wat resulteert in het primaire doel om de som van alle potentiële risico's zo laag mogelijk te houden. De risicobeheer maatregelen zijn inhoudelijk nauw verbonden met ISO 31000. ISO 31000 geeft normatieve richtlijnen over hoe organisaties professioneel risicobeheer kunnen implementeren. De internationaal actieve organisatie OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) beschrijft ISO 31000 als de de-facto wereldnorm voor risicobeheer. Aangezien risico's vaak gekoppeld zijn aan IT-structuren van bedrijven, bevat de laatste versie van het gevestigde ITIL® framework (ITIL® 4) de praktijk van "risicobeheer".

Alles wat u moet weten over het OMNITRACKER Risk Management vindt u in een notendop in onze factsheet.

 

Download factsheet (in het Duits)

Voordelen van een software-ondersteund risicobeheer

Naast het primaire doel om risico's te vermijden en te beperken, profiteert u van de volgende directe en indirecte voordelen:

 • U houdt de gevolgen (bijv. verlies van tijd, geld en imago) van negatieve gebeurtenissen zo laag mogelijk. Zo stelt u het voortbestaan van uw bedrijf veilig en verhoogt u de waarde ervan.
 • U creëert meer transparantie op alle niveaus (proces, project, bedrijf) omdat u intensief met uw processtructuren omgaat. U herkent potentiële verbeteringen (kansen) van uw bedrijfsprocessen, omdat u uw workflows systematisch kunt evalueren en optimaliseren.
 • U profiteert van een betere planningsbetrouwbaarheid en vermijdt knelpunten in de middelen. Dit leidt tot een stijging van de winst op lange termijn.
 • In sommige sectoren (bijvoorbeeld banken en verzekeringsmaatschappijen) helpt risicobeheer software u om te voldoen aan sectorspecifieke wettelijke voorschriften. Dit omvat de documentatie van de risicoanalyse, de strategie en de implementatie van vooraf gedefinieerde maatregelen.

Minimaliseer de effecten van risico's op uw bedrijf en vertrouw op een risicobeheer software die individueel kan worden aangepast aan uw workflows. Onze respectievelijke experts ondersteunen u graag bij het op maat maken van diensten die perfect passen bij uw bedrijf en branche.

Uw softwareoplossing in slechts 5 stappen.

Stuur ons een individuele aanvraag op basis van uw behoeften.

Bedarfsanfrage OMNINET

In welke sector bent u actief?

Wat zijn uw grootste uitdagingen op dit moment?

Welke doelen wilt u nastreven?

IT ontlasten
Het bedrijf goed leiden
Geïnformeerde beslissingen nemen
Het bedrijf digitaliseren

Bezorg ons uw contactgegevens zodat wij u de optimale oplossing kunnen voorstellen.

Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens van het contactformulier elektronisch worden verzameld, opgeslagen en verwerkt om mijn vraag te beantwoorden.

Voor meer informatie, zie onze privacy policy.

Overtuigde OMNITRACKER-gebruikers

OMNITRACKER maakt processen overzichtelijker en eenvoudiger

Meer transparantie voor uw workflows en ondersteuning voor de wettelijk conforme implementatie van uw risicobeheer strategie.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cyclische benadering van de realisatie van het risicobeheer

Risicobeheer moet voor elk bedrijf afzonderlijk worden bekeken, omdat de soorten individuele risico's en de manier waarop ze worden aangepakt, variëren afhankelijk van de sector, de communicatiestructuur en de omvang van het bedrijf. Aangezien het algemene risicobeheer proces zeer complex is, is het zinvol om het op te splitsen in de volgende deelprocessen die kunnen worden gestandaardiseerd en gemakkelijk kunnen worden geïmplementeerd. De afzonderlijke stappen worden dan met behulp van de risicomanagementsoftware betrouwbaar uitgevoerd:

Stap 1: Verzamel alle individuele risico's:

Verzamel in deze eerste stap alle individuele risico's (bijvoorbeeld door gebruik te maken van een ticketing tool), maar evalueer of categoriseer deze gebeurtenissen nog niet. Dit is slechts een ongesorteerde, niet-gecategoriseerde lijst. Elk individueel risico is gekoppeld aan bestaande activa. Activa zijn bijvoorbeeld hardware, software, licenties, contracten, gebouwen, medewerkers, machines, processen etc. Om de meest uitgebreide portefeuille van potentiële beïnvloedende factoren te verkrijgen, moet u rekening houden met alle volgende soorten impact:

 • Financiering (schade/verlies of potentieel voor besparing van middelen)
 • Reputatie (bedreigingen of opportuniteiten met betrekking tot de reputatie van uw bedrijf)
 • Projecten (gebeurtenissen die de succesvolle afronding van een project in gevaar brengen of bevorderen)
 • Gezondheid & milieu (wettelijke eisen en bescherming van uw medewerkers)
Stap 2: Creëer een risicomodel:

Analyseer de individuele risico's die in stap 1 zijn opgesomd op basis van ten minste deze criteria:

 • Geschatte impact op uw bedrijf en op de verwezenlijking van uw doelstellingen (bv. bedrag van financieel verlies, impact op de succesvolle voortgang van een project, imagoschade, gezondheidsrisico's voor uw werknemers)
 • Geschatte of berekende waarschijnlijkheid dat de gebeurtenis zich voordoet (bv. zeldzaam, onwaarschijnlijk, mogelijk, waarschijnlijk, vrij zeker). Hoe vaak heeft een vergelijkbare gebeurtenis zich in het laatste jaar, de laatste drie, vijf of tien jaar voorgedaan?
 • Indeling in gedefinieerde risicocategorieën: Het risicolandschap, d.w.z. het totaal van alle individuele risico's, is uniek voor elk bedrijf. De risicocategorieën waarin de individuele risico's worden ingedeeld, variëren dan ook afhankelijk van de omvang en de vorm van de organisatie en de branche. Enkele categorieën (zoals brandbeveiliging of HR) zijn in bijna alle organisaties aanwezig. De categorieën kunnen verder worden onderverdeeld in verschillende niveaus, d.w.z. geschaald.

De toewijzing aan individuele categorieën resulteert in specifieke verantwoordelijkheden voor elk individueel risico. Zodra de waarschijnlijkheid van het optreden en de omvang van de schade definitief zijn vastgesteld, bepaalt de verantwoordelijke persoon voor elk afzonderlijk risico welke risicostrategie wordt gevolgd (zie stap 4).

Belangrijk: Bij het onderzoeken van individuele risico's en hun structuur, identificeert u ook mogelijkheden voor verbetering en besparing van middelen. Analyseer daarom alle genoemde beïnvloedbare factoren, zelfs als u hun negatieve invloed op het eerste zicht als onschadelijk, onwaarschijnlijk of irrelevant acht.

Stap 3: Stel een risicomatrix op voor het stellen van prioriteiten:

Door gebruik te maken van de geautoriseerde informatie uit stap 2, vormt u een raster met de waarschijnlijkheid van optreden op de ene as en de potentiële impact op het bereiken van uw doelen op de andere as. Gebruik deze risicomatrix om de prioriteiten van uw risicoplan af te leiden. Begin met de risico's die de grootste potentiële schade veroorzaken of de grootste waarschijnlijkheid van optreden hebben en ga over op de minder waarschijnlijke en minder schadelijke risico's. Als onderdeel van ons maatwerkproces creëren we een op maat gemaakte, klikbare risicomatrix, die u een eenvoudig overzicht geeft van uw risico-inschattingen.

Om optimaal gebruik te maken van de risicomatrix stelt u criteria vast voor welke individuele risico's u concrete risicostrategieën uitvoert en voor welke niet. Zo bepaalt u bijvoorbeeld dat u de vijf individuele risico's altijd met de hoogste prioriteit opvangt en tegelijkertijd alle risico's met een potentiële schade van meer dan 100.000 euro opvangt.

Stap 4: Definieer de risicostrategie:

Een efficiënte implementatie en controle van de individuele en algemene processen van alle risico's kan alleen worden bereikt met een nauwkeurig gedefinieerd plan van maatregelen en een tijdschema voor deze strategieën. De risicobeheer software zorgt voor de uitvoering. Een opsplitsing in de volgende soorten risicostrategieën is gebruikelijk:

 • Risicovermijding: Vermindering van de kans op optreden door risicovolle processen te staken of te vervangen door minder risicovolle processen.
 • Risicoreductie: Minimaliseer de omvang van de schade
 • Risico-overdracht: Uitbesteding van risico's, bijvoorbeeld door middel van een verzekering in geval van schade
 • Risico-aanvaarding: Het aanvaarden van risico's als bijvoorbeeld de waarschijnlijkheid extreem laag is of, in het geval van het optreden, de schade klein en dus acceptabel is.
Stap 5: Periodieke evaluatie:

Analyseer het succes van alle deelstappen en pas uw catalogus van maatregelen en risicostrategieën regelmatig aan de algemene voorwaarden of aan uw interne processen aan. Varieer indien nodig ook de methoden die u gebruikt om uw risico's te verzamelen en te evalueren. Hoe meer gestandaardiseerd uw risicobeheer processen zijn, hoe beter de kwaliteit en efficiëntie ervan zal zijn.

Na de uitvoering van een risicostrategie moet het bijbehorende individuele risico opnieuw worden geanalyseerd en uiteindelijk worden geëvalueerd (stap 2). Dit is de enige manier om het succes van uw geïmplementeerde maatregelen te evalueren. In het kader van professioneel kwaliteitsmanagement dient u de doelstellingen van uw maatregelen te documenteren en te vergelijken met de daadwerkelijk behaalde resultaten.

Procesvoorbeeld: Werknemer herkent een potentieel risico en creëert een ticket.
 1. Een werknemer herkent een risico in het bedrijf, bijvoorbeeld een workflow die foutgevoelig is.
 2. Deze medewerker maakt een ticket aan en vestigt zo de aandacht op dit gevaar.
 3. De werknemer maakt een inschatting van de kans van optreden, de mogelijke omvang van de schade en categoriseert het risico.
 4. De verantwoordelijke persoon voor deze categorie maakt nu een definitieve beoordeling van het risico en bepaalt hoe het moet worden aangepakt.
 5. Er wordt een risicostrategie geselecteerd en uitgevoerd volgens prioriteit. Waar nodig worden passende maatregelen genomen.
 6. Indien concrete strategieën worden uitgevoerd, wordt het succes ervan (regelmatig) geëvalueerd en wordt het risico opnieuw geanalyseerd en beoordeeld.

De grote hoeveelheden gegevens die in de genoemde tussenstappen moeten worden verwerkt, kunnen alleen worden beheerd met een intelligente softwareoplossing. Hoe complexer de data- en communicatiestructuren van een bedrijf zijn, hoe belangrijker individueel maatwerk en een centrale database worden. Gedeeltelijk geautomatiseerde workflows zorgen er ook voor dat u geen actiestappen vergeet tijdens de reguliere analyse, evaluatie, monitoring en implementatie.

Een alarmerend systeem dat bepaalde criteria gebruikt om afwijkingen van het standaardproces op te sporen, is ook nuttig. Voor dergelijke escalaties zijn actieplannen nodig die in geval van nood worden doorlopen

In het kader van onze dienstverlening op maat kan OMNITRACKER Risk Management worden uitgebreid tot een risk & compliance-software, bv. voor financiële en verzekeringsdienstverleners.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

OMNITRACKER Risk Management | Alle functies & kenmerken

Functies

Met OMNITRACKER Risk Management verzamelt u risico's, evalueert u risico's en dekt u alle bedrijfsbrede workflowgebaseerde processen op een uniforme wijze af. U profiteert van de volgende functies:

 • Gestructureerde evaluatie van risico's met vrij definieerbare risicocategorieën
 • Definitie van de maatregelen
 • Automatische bewaking van schema's voor maatregelen
 • Automatisering van workflows in risicomanagement met behulp van BPMN 2.0
 • Gemakkelijk te begrijpen en uit te breiden risicocatalogus
 • Het maken van een (vaak wettelijk verplichte) documentatie met een geschiedenis die niet gemanipuleerd kan worden
 • Aanpasbaar rechten- en rolconcept met duidelijke verantwoordelijkheden voor elke fase binnen het risicobeheer proces
 • Uitgebreid maatwerk mogelijk op alle niveaus
 • Ondersteuning van de risicobeheer vereisten van ISO 31000 en ITIL®4

With OMNITRACKER the company IT operates with greater efficiency and we are achieving higher levels of user satisfaction.

Michael Fey, Head of IT

An outstanding and superior service is essential for our customers. OMNITRACKER supports us in achieving this via the registration and follow-up of customer enquiries.

Alexander Zwart, Head Cash Management Operations

A complex web-based contract management solution has been created with OMNITRACKER through constructive, direct and goal-oriented communication with the support of the competent OMNINET consultants.

Frank Merkel

Thanks to OMNITRACKER, we have been able to introduce ITIL-based processes and increase the quality of our IT Services.

Michael Fey, Head of IT

We appreciate the very personal and uncomplicated contact with OMNINET as manufacturer of our OMNITRACKER installations. In addition, the highly flexible applications and the support of the competent OMNINET employees are a valuable factor for us.

Curt Eylers, Group IT

For many years, OMNITRACKER has been our central platform for integrated and highly automated business processes.
In addition to the ITSM processes with which we started, today we also use OMNITRACKER to handle the majority of our administrative, logistics and compliance processes.

David Wester, Manager Service & Support

With OMNITRACKER ITSM Center we have taken a significant step forward on our way from grown structures to integrated Enterprise Service Management and thus to improving customer satisfaction.

Michael Niekut, Head of Service Operations Center

With OMNITRACKER we have the freedom to implement and adapt our processes by ourselves without having to rely on external support. The simple and seamless connection to third-party systems, such as our own TGW service portal, optimally supports our processes.

Stefan Hamann, Head of Application Services

OMNITRACKER provides us the opportunity to adapt all applications to our specific requirements with low configuration effort and it also guarantees release compatibility.
Moreover, we enjoy working with OMNINET's friendly and dedicated team.

Christopher Müll, Project Leader OMNITRACKER

The OMNITRACKER meets our most important requirements on BPM:
stability, flexibility, connectivity and transparency.
Complemented by professional consulting and friendly customer service, the result is a purposeful symbiosis of man and technology.

Jörg Suthoff, Chief Digital Officer

Neem uw risicobeheer in eigen handen en gebruik OMNITRACKER als uw modelleertool. Maak zelf uw bedrijfsformulieren met onze intuïtieve workflow-editors..

Krijg uw gratis demo

De rol van risicobeheer in moderne software-ecosystemen

Een risicobeheer software werkt alleen efficiënt als de onderliggende database goed gestructureerd is en de interactie met alle afdelingen van het bedrijf (IT en niet-IT) soepel verloopt. Dit is alleen mogelijk met lean, doelgerichte workflows, dynamische interfaces en een optimale data-infrastructuur. Met het Business Process Ecosystem OMNITRACKER zijn alle toepassingen perfect op elkaar afgestemd, wat zowel de planning als de controle van processen op het gebied van risicobeheer aanzienlijk verbetert.

OMNITRACKER IT Service Management Center in combinatie met OMNITRACKER Risk Management

Zo helpt IT Service Management om bestaande incidenten snel te elimineren en de effecten ervan zo laag mogelijk te houden. De gestructureerde evaluatie van alle incidenten en service requests is de basis voor het nemen van efficiënte maatregelen om risico's op kleine schaal te vermijden of de effecten ervan in totaal zo laag mogelijk te houden. Een ticketingsysteem ondersteunt u ook bij het vastleggen of verzamelen van risicorapporten.

Lees meer over ITSM

OMNITRACKER Project Management Center in combinatie met OMNITRACKER Risk Management

Risico's kunnen de succesvolle afronding van projecten in gevaar brengen. Daarom is het zinvol om voor en tijdens projecten softwarematige risicobeoordelingen uit te voeren. In moderne software-ecosystemen - zoals het Business Process Ecosystem OMNITRACKER - zijn alle digitale informatiestructuren aan elkaar gekoppeld en hebben ze toegang tot dezelfde database. Dit leidt tot vlotte workflows, een lager foutenpercentage en meer planningsbetrouwbaarheid. Het OMNITRACKER Risk Management Center is compatibel met het OMNITRACKER Project Management Center en met alle andere OMNITRACKER-applicaties. Onze projectmanagement software voldoet aan alle relevante standaarden en is PRINCE2 gecertificeerd.

Lees meer over project management

Procesautomatisering via BPMN 2.0 in combinatie met OMNITRACKER Risk Management

Moderne BPMN-processen dragen indirect bij aan het beter identificeren van risico's binnen tussenstappen van processen en vervolgens het elimineren ervan. Door bedrijfsprocessen te modelleren (als voorbereiding op latere automatisering) neemt een bedrijf zijn processtructuur onder de loep. Dit leidt tot meer transparantie, wat weer bijdraagt aan het identificeren van zwakke punten (risicofactoren) binnen de workflows. Risicomaatregelen worden met BPMN geautomatiseerd en foutloos uitgevoerd, waardoor middelen worden bespaard en de kans op toepassingsfouten wordt geminimaliseerd.

Lees meer over BPMN

Naadloze interactie

ITSM Ticketing Systeem

Business Intelligence

Process Automation